Algemene voorwaarden

1. Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de website. Door de website te gebruiken stemt U in met deze disclaimer.

Biebuyck nv spant er zich voor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Biebuyck nv verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is voor business to business gebruik bedoeld.
Biebuyck nv mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Biebuyck nv is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
Behoudens deze disclaimer, is Biebuyck nv niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.
U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website verzendt.
Biebuyck nv behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de website monitoren.
U zal Biebuyck nv, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

2. Privacy Policy - GDPR

Nieuwe GDPR privacy Policy.

Welke informatie verzamelen we over u?

Welke informatie we precies bijhouden op onze website, hangt af van wat u precies op onze website doet.
Als u geen klant bij ons bent, en dus enkel het publieke deel van de site bezoekt, houden we enkel uw ip adres bij.
Het contactformulier op de site geeft u de mogelijkheid om ons een vraag te stellen of en opmerking te sturen. Daarbij houden we het tijdstip en uw ip adres bij, uw vraag komt in onze mailbox terecht (orders@biebuyck.be).

Daarnaast maakt onze site gebruik van cookies die ervoor zorgen, dat we u kunnen herkennen bij een volgend bezoek. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op uw pc worden opgeslagen en die uw browser bij elk bezoek aan onze site meestuurd.

Wie verzamelt deze info over u?

Biebuyck nv, industriestraat 25, 8755 Ruiselede. Ondernemingsnummer: BE0426845827. mail orders@biebuyck.be

Hoe verzamelen we deze info?

Met de info voor het aanmaken van een account die u invult op het registratieformulier wordt er automatisch een nieuwe klant aangemaakt in ons klantenbestand. Door die formulieren in te vullen geeft u ons toestemming om die te verzamelen. De gegevens over welke browser en welk type toestel u gebruikt, alsook de cookies en uw ip adres stuurt uw browser mee.

Hoe bewaren we deze informatie?

We bewaren deze gegevens niet langer dan nodig, Voor website bezoekers is dat 5 jaar. De account gegevens van klant bewaren we zolang als de wet ons daartoe verplicht

Met wie delen we deze info?

De meeste info gebruiken we zelf, en delen we met niemand. Bezoekers analyse op de publieke website gebeurt door een externe firma, Zij ontvangen uw ip adres, de soort browser, een identificatie cookie en de pagina's die u bezoekt op onze website.

Daarnaast hebben wij een eigen boekhoudingspakket om facturen en bestelbonnen en offertes te maken.

Welke rechten heb ik?

De gdpr stelt u als individu centraal, en geeft u een aantal rechten. Zo heeft u het recht om inzage te krijgen in de gegevens die we over u bijhouden en mag u incorrecte gegevens laten aanpassen.

Daarnaast kan u ons vragen om gegevens te wissen (indien wettelijk toegelaten), en mag u bezwaar maken tegen overdracht van uw gegevens naar derden.

Indien u een van deze rechten wilt uitoefenen, neemt u best per mail of schriftelijk contact op met ons.

Via de instellingen van uw browser kan u de cookies die u identificeren wissen. U kan daar ook instellingen om helemaal geen cookies te gebruiken. Het kan dan wel zijn dat bepaalde delen van de site niet correct functioneert.

Het is wel zo dat het recht om vergeten te worden geen voorrang heeft op bepaalde wettelijke of contractuele verplichtingen. Zo moeten we bv. op elk moment onze klanten kunnen contacteren, en moeten we voldoen aan de Belgische boekhoud verplichtingen. Indien u van mening bent dat uw rechten geschonden zijn, kan u contact opnemen met de privacy commissie.

3. Algemene verkoopsvoorwaarden

Volgende algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing.

Art. 1 :

Aanvaarden van de voorwaarden De hiernavolgende voorwaarden zijn toepasselijk op alle aanbiedingen en leveringen uitgevoerd door de firma en op de tussen de firma en de klant gesloten overeenkom-sten, tenzij de firma schriftelijk een afwijkende overeen-komst heeft aangevraagd.

Art. 2 :

Betaling Alle facturen zijn contant bij ontvangst betaalbaar in de fir-ma, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen. Alle kosten van betaling zijn ten laste van de klant. Iedere factuur zal bij gebreke aan geschreven protest bin-nen de 8 dagen na haar verzending, door middel van een aangetekend schrijven, als aanvaard warden beschouwd. Bij niet- betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheids-intrest verschuldigd ten belope van 1 0/0 per begonnen maand te rekenen vanaf de vervaldag der factuur. Tevens is er van rechtswege en zonder voorafgaande inge-brekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd vast-gesteld op 10 % van het factuurbedrag (met een minimum van 200f) als vergoeding voor de schade geleden door laattijdige betaling. Indien de klant niet tijdig betaald, heeft de firma het recht zonder voorafgaande ingebrekestelling en van rechtswege, de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, door middel van een enkele kennisgeving aan de klant, als ontbonden te beschouwen zodat de firma van alle leverin-gen is ontslagen, onverminderd haar recht op schadever-goeding jegens de klant. Bij laattijdige betaling, die niet de intussen opgelopen in-tresten en verhogingen dekt, kan de klant de betaling die hij doet, niet toerekenen op de hoofdsom eerder dan op de rentetermijnen of de intresten, en dit overeenkomstig artikel 1254 Burgerlijk Wetboek. De betaling die op de hoofdsom en de intresten gedaan wordt, maar waarmee de hele schuld niet is gekweten, wordt in de eerste plaats op de intresten en en verhogin-gen toegerekend. Uitstel van betaling kan door de firma uitdrukkelijk worden toegekend aan de klant bij een uitzonderlijke of bijzondere beslissing. In ieder geval kan een dergelijke, zelfs ver-nieuwde en/of herhaalde toegeving nooit geïnterpreteerd worden als een van de huidige voorwaarden afwijkende gewoonte. Wisselbrieven, die nooit als een schuldhernieuwing kun-nen worden beschouwd, worden in principe slechts aan-vaard vanaf een minimale waarde van 600 €, met uitzon-dering van wisselbrieven getrokken op het bankdisconto van de klant. De firma heeft het recht, indien zij dit nodig acht, op de klant een wissel te trekken, betaalbaar op dezelfde verval-dag als deze voorzien voor de desbetreffende facturen. De disconto- en incassokosten dienen door de klant gedra-gen te worden.

Art. 3 :

Levering en aanvaarding De levering geschiedt van af fabriek, onverschillig wat ten aanzien van de vrachten en andere kosten is overeenge-komen en wie voor de verzending zorg draagt, zodat de goederen steeds reizen voor risico van de klant. Na het verstrijken van de uitdrukkelijk overeengekomen leveringstermijnen zijn de goederen steeds voor risico van de klant, ook al bevinden ze zich in de magazijnen van de firma. De klant zal de bestelde goederen onmiddellijk bij de levering en ten laatste bij de aankomst op de plaats van bestemming, indien de goederen vervoerd worden, naar kwaliteit en kwantiteit onderzoeken. De klant dient de eventuele gebreken of tekortkomingen schriftelijk kenbaar te maken onmiddellijk nadat hij ze ontdekt heeft of diende te ontdekken door vermelding op de leveringsbon en in ieder geval door schriftelijke be-vestiging binnen de 24 uur, nadat hij ze ontdekt heeft of diende te ontdekken. Klachten die de firma nadien berei-ken worden niet meer aanvaard. Bij iedere klacht moet de firma de gelegenheid krijgen, het geleverde te contro-leren. Een en ander geldt op straffe van verval van alle rechten.

Art. 4 :

Eigendomsvoorbehoud Het eigendomsrecht van de geleverde goederen gaat eerst na volledige betaling van de door de klant verschuldigde bedragen met inbegrip van eventuele intresten, verhogin-gen en kosten op de klant over. Indien de klant niet tij-dig betaalt en voorts, indien hij in staat van faillissement wordt verklaard, uitstel van betaling vraagt, zijn bedrijf verkoopt of vereffent of indien beslag wordt gelegd op een of meer van zijn goederen is de firma onherroepelijk gemachtigd de goederen die zijn eigendom zijn gebleven weg te halen of te doen weghalen van de plaats waar deze zich bevinden, onverminderd toepassing van het be-paalde in artikel 4. De firma verwittigd voorafgaandelijk de klant per aange-tekend schrijven van haar beslissing tot terugname, als-mede van de ontbinding van de overeenkomst. Alle risico's en kosten die hieruit voortvloeien zijn ten laste van de klant. De firma is gerechtigd om alle aan de klant toebehorende goederen, die nog in zijn bezit zijn of de door de klant be-taalde voorschotten te behouden als pand tot de klant al zijn verplichtingen tegenover haar heeft voldaan.

Art. 5 :

Uitdrukkelijk ontbindend beding Onverminderd de toepassingen van hetgeen in het bij-zonder is bepaald in de voorafgaande artikelen, hebben partijen het recht op de overeenkomst als ontbonden te beschouwen bij niet-naleving door de medecontractant van één van diens verplichtingen. De benadeelde partij kan in zulk geval aanspraak maken op een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding bepaald op 25 % van de prijs van de goederen, onverminderd diens recht om een grotere schade te bewijzen.

Art. 6 :

Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de B.A.I. (Belgische Arbitrage Instelling) belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I., Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel.050/32.35.95 en fax 050/45.60.74). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

4. Cookies

1. Cookies

Biebuyck.be maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met webpagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Zo word de site vlotter geladen.

2. Functionele cookies

Dit zijn cookies die er voor zorgen dat biebuyck.be optimaal kan werken, mogen altijd zonder toestemming worden geplaatst. Doordat uit cookies geen persoonlijke informatie (zoals een telefoonnummer of een e-mailadres) kan worden herleid, is het gebruik van cookies veilig. Alle aangemaakte cookies worden maximaal voor 14 dagen op je computer bewaard. Tijdens het gebruiken van onze diensten worden deze cookies uiteraard volop benut. Je kan ze verwijderen, maar we garanderen niet dat de site naar behoren zal functioneren.

3. Inloggen

Wanneer je je inlogt op biebuyck.be wordt er een cookie gebruikt om te zorgen dat je tijdens je hele bezoek ingelogd blijft. Op die manier kun je eenvoudig bestellingen doen via de webshop. Je blijft automatish 14 dagen ingelogd, tenzij je de webbrowser sluit en je pc afsluit dan bestaat de kans dat je automatish zal uitgelogd worden door onze server! Na het plaatsen van een bestelling via de webshop, blijf je ingelogd! Zo kan je eenvoudig nog iets bij-bestellen zonder te moeten her-inloggen. Voor het verlaten van onze webshop gelieve je eerst af te melden!